Metapédia:Sprievodca štýlom

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Metapédia:Sprievodca štýlom je zbierka smerníc pre tých, čo píšu a upravujú články pre Metapédiu. Nasledovaním týchto smerníc sa pokúšame vytvoriť súvislú, čitateľnú a hodnovernú encyklopédiu.

Všeobecne

Snažte sa dbať ako na obsah, tak aj na formu článkov na Metapédii (hrubé písmo, uvádzanie miesta a dátumu narodenia osobnosti, kategórie, atď.). Okrem iného môžete túto formu odpozorovať z už existujúcich článkov. Toto je dôležité pre integritu Metapédie.

Jazyk

 • Uistite sa, že píšete v neutrálnom štýle. Zaujatosť, preháňanie a irónia do Metapédie nepatria. Pozrite sa na iné encyklopédie, aby ste získali približnú predstavu o tom, ako majú texty štylisticky vyzerať.

Štruktúra

 • Prvá veta článku by vo všeobecnosti mala začínať názvom článku v hrubom písme (je však dovolené, aby bol názov článku na druhom alebo treťom mieste vo vete poradí, ak to pomôže konštrukcii vety).
 • Prvé vety by mali pozostávať zo stručnej definície a charakteristiky preberaného subjektu.
 • V závere článku by mal byť zoznam príbuzných tém a článkov pod osobitným nadpisom „Pozri tiež“. Je dôležité využívať možnosť vzájomného prepojenia článkov, ktoré elektronická encyklopédia poskytuje.
 • Externé odkazy by sa mali nachádzať na konci článku pod osobitným nadpisom „Externé odkazy“. Odkazy by mali byť v bodovom zozname.

Kurzíva a hrubé písmo

Kurzíva by mala spravidla byť použitá pri nasledujúcich prípadoch:

 • nadpisy filmov, kníh, umeleckých diel, časopisov a novín;
 • termíny v cudzích jazykoch;
 • špecifické výrazy, o ktorých článok práve pojednáva.

Je možné používať aj hrubé písmo pri vyznačovaní dôležitých vecí (v texte, citátoch a pod.). Ak nie je uvedené ináč, všetky dôrazy boli pridané tvorcami Metapédie.

Kategórie

 • Všetky články by mali byť zaradené v príhodnej kategórii/kategóriách. Ak nenachádzate relevantnú kategóriu, je lepšie umiestniť článok vo všeobecnejšej kategórii ako nekategorizovať ho vôbec (všeobecná kategória sa neskôr v prípade potreby môže rozčleniť na podkategórie).

Zdroje informácií

 • Pri uvádzaní konkretných skutočností sa snažte uvádzať odkazy na čo najviac prameňov a zdrojov informácií. Používajte faktograficky dostatočne podložené a dôveryhodné zdroje.
 • Pri uvádzaní sa snažte dbať o to, aby prameň bol jednoznačne identifikovaný a v jeho rámci určené umiestnenie preberanej informácie.
 • Odporúčaná forma uvádzania zdrojov v poznámkovom aparáte je nasledovná (príklad):
  Léon Degrelle: Tažení v Rusku 1941 – 1945 s SS divizí Wallonie na východní frontě. Praha: Elka Press, 1996, str. 11.

Zálohovanie

Pozri tiež