Program NSDAP

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Oficiálne 25 bodový program NSDAP pochádza z roku 1920 a nesie sa v duchu nacionalizmu, antisemitizmu a antikapitalismu. Adolf Hitler sa ho nikdy nedržal doslova, vyhlásil ho však za nemenný, aby zamedzil vnútrostraníckej diskusii.Program teda v rovnakej podobe platil až do zániku strany roku 1945, hoci najmä jeho antikapitalistická časť nebola nikdy plne realizované.

Program NSDAP

Program Nemeckej strany práce je časovým programom. Jej vodcovia odmietajú po dosiahnutí cieľov, vytýčených týmto programom, určovať nové ciele, a to iba s cieľom umožniť na základe umelo vystupňovanej nespokojnosti más ďalšiu existenciu strany.

1.Požadujeme na základe práva na sebaurčenie národov zjednotenie všetkých Nemcov a vznik Veľkého Nemecka.
2.Požadujeme zrovnoprávnenie nemeckého národa s ostatnými národmi a zrušenie Versaillskej a Saintgermainské mierovej zmluvy.
3.Žiadame zem a pôdu (kolónie) pre obživu nášho ľudu a usídlenie prírastku nášho obyvateľstva.
4.Štátnym občanom môže byť iba súkmeňovec. Súkmeňovec je iba ten, ktorá má nemeckú krv, bez ohľadu na vyznanie. Žiadny Žid nemôže preto byť súkmeňovcom.
5.Kto nie je štátnym občanom, môže žiť v Nemecku iba ako hosť a musí podliehať cudzineckým zákonom.
6.Právo rozhodovať o riadení štátu a jeho zákonoch môže prináležať iba štátnym občanom. Preto žiadame, aby každý verejný úrad, je jedno aký, či už v Ríši, krajine alebo obci, bol vykonávaný iba štátnymi občanmi. Bojujeme proti skorumpovanému parlamentnému hospodárstvu a obsadzovaní úradov iba podľa potreby strán, bez ohľadu na charakter a schopnosti uchádzača.
6.Žiadame, aby sa štát zaviazal v prvom rade, že zabezpečí možnosti zárobku a životnej perspektívy štátnych občanov. Ak nie je možné uživiť všetkých príslušníkov štátu, je potrebné vykázať z Ríše príslušníkov cudzích národov (tých, ktorí nie sú štátnymi občanmi).
7.Je potrebné zabrániť každej ďalšej imigrácii ne-Nemcov.
8. Požadujeme, aby všetci ne-Nemci, ktorí sa prisťahovali do Nemecka po 2. auguste 1914, boli ihneď prinútení opustiť Ríšu.
9.Všetci občania štátu musia mať rovnaké práva a povinnosti.
10.Prvé povinnosťou každého občana štátu musí byť (produktívna) duševná alebo telesná práca. Činnosť jednotlivca nesmie ohrozovať záujmy celku, ale naopak musí prebiehať v rámci celku a na prospech všetkých. Preto požadujeme:
11.Zrušenie bezprácnych príjmov, získaných bez vynaloženia úsilia, tj odstránenie úrokovej poroby.
12.S ohľadom na nesmierne obete na majetku a krvi, ktoré požaduje každá vojna na svojom ľudu, musí byť osobné vojnové obohacovanie označené ako zločin proti národu. Preto požadujeme reštitúciu vojnových ziskov, a to bez zostatku.
13.Požadujeme zoštátnenie všetkých (dosiaľ) vzniknutých trustov (podnikov).
14.Požadujeme rozdelenie ziskov veľkopodnikov.
15.Požadujeme vytvorenie veľkorysého systému starostlivosti o starých občanov.
16.Požadujeme vytvorenie zdravého stredného stavu a jeho podporu, okamžité zospoločenštenie veľkých obchodných domov a ich prenajatie za nízke ceny malým živnostníkom, čo najväčšie zohľadnenie všetkých malých živnostníkov pri dodávkach štátu, krajinám alebo obciam.
17.Požadujeme pozemkovú reformu, prispôsobenú našim národným potrebám, vytvorenie zákona o vyvlastnení pôdy na verejnoprospešné účely bez náhrady. Požadujeme odstránenie pozemkovej dane a zabránenie špekuláciám s pôdou.
18.Požadujeme nemilosrdný boj proti tým, ktorí svojou činnosťou poškodzujú spoločné záujmy. Sprosté zločincov, úžerníkov, šmelinárov a im podobné je potrebné potrestať smrťou, a to bez ohľadu na ich vyznanie a rasu.
19.Žiadame, aby bolo rímske právo, slúžiace materialistickému svetovému názoru, nahradené nemeckým všeobecným právom.
20.Aby bolo každému schopnému a snaživému Nemcovi umožnené dosiahnuť vyššie vzdelanie a tým aj vedúceho postavenia, musí sa stať postarať o dôkladné budovanie našej ľudovo-vzdelávacej sústavy. Učebné osnovy všetkých vzdelávacích zariadení je potrebné prispôsobiť potrebám praktického života. Pochopenie štátnej myšlienky je potrebné podporovať už od začiatku školskej výchovy (v občianskej výchove). Žiadame, aby bolo zvlášť nadaným deťom chudobných rodičov bez ohľadu na ich stav alebo postavenie poskytnuté vzdelanie na náklady štátu.
21.Štát sa musí postarať o povznesenie zdravia ľudu, a to ochranou matky a dieťaťa, zákazom práce mladistvých, zvyšovaním telesnej zdatnosti na základe povinnej telesnej a športovej výchovy zo zákona, väčšou podporou všetkých spolkov, ktoré sa zaoberajú fyzickou výchovou mládeže.
22.Požadujeme odstránenie žoldnierskeho vojska a vytvorenie ľudovej armády.
23.Požadujeme uzákonenie boja proti vedomým politickým klamstvám a ich rozširovanie v tlači. Pre vytvorenie nemeckej tlače, požadujeme, aby:
1.všetci spisovatelia a spolupracovníci novín, ktoré vychádzajú v nemeckom jazyku, museli byť súkmeňovci,
2.vydávanie nenemeckých novín podliehalo výslovnému povolenie štátu.Tieto noviny nemôžu byť tlačené v nemeckom jazyku,
3.bolo ne-Nemcom zákonom zakázané finančne sa podieľať na vydávaní nemeckých novín alebo ich ovplyvňovať. Ako trest za takýto priestupok
požadujeme taký novinársky podnik zavrieť a ne-Nemcov, ktorí sa na ňom podieľali, okamžite vykázať z Ríše.
4.Noviny, ktoré by sa prehrešili proti všeobecnému záujmu, treba zakázať. Požadujeme zákonný boj proti takému umeleckému alebo literárnemu
smeru, ktorý pôsobí na život nášho ľudu rozkladným vplyvom, a uzavretie všetkých inštitúcií, ktoré sa prehrešili proti vyššie uvedeným
požiadavkám.
24.Požadujeme slobodu všetkých cirkevných vyznaní v štáte, pokiaľ táto neohrozujú jeho existenciu alebo sa neprehrešujú proti mravnosti a morálke germánskej rasy. Strana ako taká zastáva stanovisko pozitívneho kresťanstva, ale neviaže sa na určité vyznanie. Bojuje proti židovsko-materialistickému duchu v nás a mimo nás a je presvedčená, že trvalé ozdravenie nášho ľudu sa môže diať iba zvnútra na základe:
Všeobecný záujem stojí pred záujmom jednotlivca.
25.Pre splnenie všetkých týchto požiadaviek požadujeme: vytvorenie silnej centrálnej moci Ríše, bezpodmienečnú autoritu politického ústredného parlamentu nad celou Ríšou a jej organizáciami všeobecne. Vytvorenie stavovských a profesijných komôr za účelom vykonávania rámcových zákonov, vydaných štátom, v jednotlivých spolkových štátoch.
Vodcovia strany sľubujú, že budú bezohľadne postupovať s cieľom realizácie predošlých bodov, v prípade nutnosti aj s nasadením vlastných životov.

Mníchov, 24. februára 1920