Tabu v sociálních vědách

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Obálka knihy Tabu v sociálních vědách.

Tabu v sociálních vědách (Tabu v sociálnych vedách) je kniha Petra Bakalářa pojednávajúca o troch politicky nekorektných témach: rozdiely medzi rasami, judaizmus ako skupinová evolučná stratégia a eugenika. Kniha prvýkrát vyšla v roku 2003.

Autor čerpá z rozsiahlej bibliografie autorov ako Rushton, Levin, Lynn, Hernstein, Murray, Jensen, Eysenck (prvá časť); MacDonald, Kuras, Johnson, Helmreich (druhá časť); opäť Lynn, Pearson, Ridley (tretia časť). Kniha je v podstate iba kompiláciou z týchto diel a neobsahuje žiadny pôvodný výskum.

Členenie

Predhovor
Rozdiely medzi rasami

  I. Úvod do problematiky
  II. Teórie vzniku rozdielnosti rás
  II. Rozdiely medzi rasami v súčasnom svete
  IV. Sociálne dôsledky rasových rozdielov
  V. Otázky viny a trestu
  VI. Kritika teórií
  VII. Apendix – Rómovia v ČR

Judaizmus ako skupinová evolučná teória

  I. Úvod do problematiky
  II. Antisemitizmus v svetle teórie sociálnej identity
  III. Židovské stratégie pre boj s antisemitizmom
  IV. Vplyv židovských intelektuálov na sociálne vedy a politiku
  V. Niektoré ďalšie témy
  VI. Záver
  VII. Kritika
  VIII. Apendix: Skupinové stratégie – teoretický rámec

Eugenika

  I. Úvod do problematiky
  II. Vzostup a pád eugeniky
  II. Od eugenickému k dysgenickému vývoju
  IV. Genetická deteriorácia
  V. Eugenické programy
  VI. Etické princípy eugeniky
  VII. Budúcnosť eugeniky
  VIII. Kritika teórií
  IX. Apendix: Paradox sociobiológie – sociálny versus reprodukčný úspech

Slovníček pojmov

Tvrdenia

Rozdiely medzi rasami

Rasy sa líšia nielen vonkajším vzhľadom, ale tiež schopnosťami (vrátane inteligencie a tvorivosti), potenciálom a výkonmi. Tieto rozdiely medzi rasami sa zakladajú na dedičných predpokladoch, a preto sú z väčšej časti nezmeniteľné. Vplyv prostredia je tiež významný, ale omnoho viac zavážia gény. Rasové rozdiely vznikli zrejme tak, že po desaťtisíce rokov sa rasy vyvíjali v oddelených podmienkach. Tieto podmienky vyvíjali na rasy rôzny selekčný tlak, následkom ktorého sa u rôznych rás vyberali gény vhodné na iné spôsoby života.

Politická korektnosť bráni v skúmaní týchto skutočností. Tým pádom znemožňuje nájsť správne riešene problému rasových vzťahov, keďže bez poznania týchto skutočností je nemožné nájsť adekvátne riešenie.

Judaizmus ako skupinová evolučná stratégia

Judaizmus je stratégia na prežitie a rozvoj židovskej komunity. Táto stratégia je veľmi úspešná a umožnila Židom získať značný vplyv v spoločnosti, ktorý využívajú v prospech svojej komunity (pozri Židovská skupinová teória). Tí, ktorí na túto skutočnosť poukazujú alebo sa snažia na rovnakých základoch vybudovať podobnú evolučnú stratégiu pre svoje etnikum, sú, predovšetkým následkom židovského vplyvu, označovaní za rasistov, antisemitov, atď.

Eugenika

Eugenika je užitočným nástrojom, ktorý môže vylepšiť údel ľudstva. Je nerozumné nevyužívať poznatky moderného lekárstva a genetiky, ak pomôžu zlepšiť budúcnosť ľudstva. Obavy zo škodlivých následkov eugeniky sú neopodstatnené (pozri Kritika eugeniky). Používanie eugenických praktík v niektorých ázijských krajinách bude viesť k nárastu ich moci.

Reakcia na publikáciu knihy

Napriek tomu, že kniha neobsahuje žiadne hodnotové úsudky o kvalite ľudských rás (teda nevyhlasuje žiadnu rasu za podradnú ani nadradenú), v masmédiách bola označovaná za rasistickú, antisemitskú, extrémne pravicovú a podobne. Boli pokusy o trestné stíhanie autora knihy a jej stiahnutie z pultov kníhkupectiev. (Žiadna z týchto kritík pritom nebola postavená racionálne a nenapádala opodstatnenosť Bakalářových údajov.) V súčasnosti je takmer nemožné ju zohnať.

Pozri tiež

Zdroj

 • Bakalář, Petr: Tabu v sociálních vědách. Praha: Votobia, 2003. 342 strán.