Slovenský národný socializmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

    Upozornenie: Táto stránka je vo výstavbe, jej obsah nie je dokončený a môže byť nespoľahlivý alebo neuhladený.

Slovenský národný socializmus je učenie, ktorého bolo oficiálnou ideológiou prvej Slovenskej republiky. Za rukoväť slovenského národného socializmu možno považovať dielo slovenského filozofa Štefana Polakoviča Slovenský národný socializmus. Zdôrazňuje sa tu predovšetkým špecifický slovenský ráz slovenského národného socializmu, kontinuita s predošlým národným programom („nový názov pre starý a vždy aktuálny program Hlinkovej slovenskej ľudovej strany“).

Podstata a pramene slovenského národného socializmu

Slovenský národný socializmus je podľa Polakoviča vyústením, novým vyjadrením prastarého kresťansko-slovenského zákonníka, ktorý sa dopĺňa určitými prvkami, ktoré zodpovedajú dobe. Po čase, keď prejde ľudstvo touto epochou dejín, budú nahradené zase novými politickými formami. Slovenský národný socializmus sa skladá z dvoch častí.

Po prvé, z časti originálne slovenskej, „ktorá vždy patrila slovenskému duchu a ktorá bude po všetky veky základným pilierom slovenského uplatňovania sa v dejinách“.
Po druhé, z časti, ktorá je prebratá z nemeckého národného socializmu: tézy, ktoré neodporujú podstatnej prvej časti. Táto časť je menej podstatnou časťou slovenského národného socializmu, len podfarbuje svojráznu slovenskú národnú ideológiu. [1] Na Slovensko sa pritom prinášajú len tie časti nemeckého národného socializmu, ktoré môžu osožiť Slovákom. Nemecký národný socializmus ako celok na Slovensku uplatniteľný nie je, pretože je šitý na nemecký národ, jeho záujmy, potreby a mentalitu. [2]

Národný princíp

Národný socializmus podporuje organický rozvoj národov v duchu ich osobitného svojrázu podľa hesla „národné individuality sú obohatením ľudstva a nie ochudobnením“. [3] Keďže národy nemali v minulosti rovnaké duchovné utváranie, každý národ má svoju „dušu“ (osobitný charakter, svojráz, jedinečnosť), ktorá sa prejavuje v jazyku, kultúre, zvykoch a mentalite. Z tohto dôvodu nemôže existovať jeden univerzálny systém, ktorý by dokonale zastrešil potreby všetkých národov, ale je nutné utvárať pre každý národ svojskú ideológiu, ktorá bude prispôsobená jeho duchu: „Z tohto dôvodu vyhlásil vodca nemeckého národa, že národný socializmus nie je vývozným článkom, lebo on chápe rôznotvarnú svojráznosť národov.“ [4]

Postoj k súkromnému vlastníctvu

Národný socializmus uznáva rozdiely medzi ľuďmi a taktiež z nich plynúce rozdiely v majetku považuje za spravodlivé. Zároveň však zdôrazňuje sociálnu funkciu vlastníctva: aby vlastník nenechal svoj majetok ležať ladom, ale zúročoval ho a investoval v prospech celej spoločnosti (tieto myšlienky majú skôr odporúčací charakter). Silne sa taktiež odmieta materializmus, hmotárstvo; vyzdvihuje sa jednoznačná prvoradosť duchovna.

Pozri tiež

Zdroje

Poznámkový aparát

  1. Polakovič, Štefan: Slovenský národný socializmus: ideové poznámky. Bratislava: Nákladom Generálneho sekretariátu HSĽS, 1941. str. 5.
  2. Tamtiež, str. 6.
  3. Tamtiež, str. 7.
  4. Tamtiež, str. 7.

      Stub.jpg Tento článok je výhonok, teda je príliš krátky a je vhodné, aby bol rozšírený. Keď článok doplníte, odstráňte prosím túto šablónu. Prezrieť všetky výhonky.