Židovské antikresťanstvo

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Židia
Zidovska-hviezda.png

JudaizmusSekulárny judaizmusKryptojudaizmus


Židovský supremacizmusŽidovský etnocentrizmusŽidovské antikresťanstvo


Židovská skupinová stratégiaSionizmusIzrael


AntisemitizmusHolokaust


Židia a komunizmusŽidia a multikulturalizmus


História Židov na Slovensku


Citáty o Židoch

Individuálni Židia, ale aj Judaizmus ako taký mali od prvopočiatkov kresťanstva silne negatívny postoj k tomuto náboženstvu. Už Nový zákon hovorí o tvrdom odpore Židov proti novovzniknutému kresťanstvu, ktorý vyvrcholil ukrižovaním Krista na pokyn židovských veľkňazov. Protikresťanský sentiment je ešte viac rozpracovaný v Talmude. Kresťania si boli vedomí týchto skutočností (napr. Martin Luther, ktorý napísal knihu Židia a ich lži), z čoho plynuli vzájomné rozbroje a odpor kresťanov voči židom, niekedy nazývaný „náboženský antisemitizmus“.

Motív Židov

Historicky bolo (a aj v súčasnosti čiastočne je) židovské antikresťanstvo súčasťou širšieho vzorca odporu voči cudzincom a cudzím náboženstvám, ktorý je inherentnou súčasťou judaizmu. Súvisí s primárnym cieľom tohto náboženstva: zachovať Židov ako celistvú jednotku, a teda zabrániť ich zmiešaniu s inými národmi a rasami (pozri Židovská skupinová stratégia). Vymedzenie sa a nenávisť oproti vonkajšiemu svetu napomáhajú tomuto účelu a Starý zákon je plný prikázaní pre Židov v tomto smere. [1]

V súčasnosti hlavným motívom Židov pre podkopávanie kresťanstva je oslabovanie dominantného náboženstva spoločnosti, ktoré zároveň zjednocuje nežidovskú väčšinu. Ak by sa tieto väzby oslabili a nežidovská väčšina by sa stala menej jednotnou, Židia ako kohézna, súdržná skupina by sa mohli presadiť v ešte väčšej miere.

Rané židovské antikresťanstvo

Dr. Israel Shahak, židovský profesor napísal viacero kníh, v ktorých poukázal na silne protikresťanský charakter judaizmu:

  Judaizmus je podkutý veľmi hlbokou nenávisťou proti kresťanstvu. Tento postoj bol rozhodne zhoršený prenasledovaním Židov zo strany kresťanov, ale vo veľkej miere je od nich nezávislý. V skutočnosti sa datuje až do čias, kedy kresťanstvo bolo ešte slabé a prenasledované a takýto postoj zastávali Židia, ktorí nikdy kresťanmi neboli prenasledovaní, či dokonca im kresťania pomohli... [2]

Židovskí rabíni videli v kresťanstve a jeho univerzalizme, ktorý ponúka spásu všetkým, nebezpečenstvo, že sa Židia zmiešajú s inými národmi a tak zaniknú. Keďže veľa Židov bolo fascinovaných Ježišovým učením, rabíni s cieľom zabrániť masívnemu odlivu svojich veriacich ostro proti kresťanstvu vystupovali. Toto je viditeľné na mnohých miestach v samotnom Novom zákone, no najmä Jánovi 7:13: „Ale nik o ňom [Ježišovi Kristovi] nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.“

Židovské antikresťanstvo v Talmude

Talmud, jeden z najvýznamnejších náboženských textov (spolu so Starým zákonom) judaizmu, v mnohých miestach silne až vulgárne opovrhuje kresťanstvom, uráža jeho kľúčové postavy (osobitne Ježiša Krista) a nasledovníkov. Talmud napríklad opisuje štyri rôzne spôsoby, akými bol Ježiš Kristus popravený a hovorí o ňom ako úplne amorálnej osobe. Z tohto dôvodu bol Talmud v Európe viackrát zakázaný, často aj samotným pápežom ako zákerná protikresťanská kniha. Július III. napríklad v pápežskej bule Contra hebreos retinentes Libros (1554) prikázal, aby bol Talmud všade pálený.

Toľko klasické antisemitské tvrdenia o Talmude. Talmud je mnohými antisemitmi opisovaný ako tajná kniha židovského ľudu, ktorá poskytuje návod ako si zotročiť nežidov a ktorá sa rúha kresťanskej viere.

Často sa uvádzajú následujúce tvrdenia:

„Podľa Talmudu bol Ježiš popravený riadnym rabínskym súdom za modlárstvo, podnecovanie iných Židov k modlárstvu a spochybňovanie rabínskej autority. Všetky klasické židovské zdroje, ktoré spomínajú jeho popravu, za ňu s radosťou preberajú zodpovednosť; v talmudickom opise Rimania nie sú vôbec spomínaní.“ [3]

Alebo:

 • Balaam [Ježiš] mal pohlavný styk so svojím somárom. (Sanhedrin 105a-b)
 • Židovskí kňazi vzkriesili Balaama z mŕtvych a potrestali ho varením v horúcom semene. (57a Gittin)
 • [Ježiš] dol spustený do diery s hnojom po pazuchy. Potom okolo jeho krku obtiahli látku a oba jej konce ťahali opačnými smermi až pokým neumrel. (Sanhedrin 52b)
 • Tí, ktorí čítajú nekánonické knihy [ Nový zákon ] nebudú mať žiadne miesto v svete, ktorý príde. (Sanhedrin 90a)
 • Židia musia zničiť knihy kresťanov. (Shabbath 116a)
 • Nežid, ktorý sa zaoberá Tórou [a inými židovskými textami] je odsúdený na smrť, pretože, ako je napísané, je to naše dedičstvo, nie ich. (Sanhedrin 59a)


Mnohé z týchto tvrdení sú vytrhnuté z kontextu a podávajú úplne prevrátené učenie Talmudu.[4] Ježiš je mylne identifikovaný s Yeshuom, ktorý žil cca 80 rokov pred Kristom alebo s biblickým Balámom. Štúdiu o pravom význame spomínaných citátov je možné vidieť tu - [1]

Súčasné židovské antikresťanstvo

V Izraeli

Dr. Israel Shahak taktiež uvádza, že antikresťanský postoj Židov nie je mŕtvy a len súčasťou ich svätých textov, ale taktiež prechádza do praxe v štáte Izrael a postupne sa rozširuje:

  Samotné meno Ježiš bolo pre Židov symbolom všetkého, čo je hanebné a táto obľúbená tradícia stále pretrváva. Evanjeljá sú rovnako nenávidené a nie je dovolené ich citovať (nieto ešte učiť) na súčasných izraelských školách. [5]

Shahak ďalej uvádza, že židovské deti sú učené, že ak prechádzajú okolo cintorína, majú vysloviť požehnanie, ak ide o židovský cintorín, ale ak ide o nežidovský cintorín, majú prekliať matky mŕtvych a že v Izraeli sa stalo zvykom odpľuť si (obvykle trikrát) pri pohľade na kresťanský krucifix. [6]

V Izraeli existovali pokusy o zakázanie medzinárodného aritmetického znaku pre plus (+), pretože sa podobalo na kríž. Podľa židovských náboženských predstaviteľov existovalo riziko, že by tento symbol viedol malé deti ku konverzii na kresťanstvo.

Židovská pornografia ako rozvracanie kresťanských hodnôt

Žid Nathan Abrams, vysokoškolský profesor napísal článok o židovskej úlohe v americkej pornografii, kde hneď v prvom odseku uvádza: „...nedá sa ujsť pred skutočnosťou, že sekulárny Židia zohrali (a stále zohrávajú) disproporčnú rolu v pornopriemysle v Amerike. Židovské zapojenie sa do pornografie má v USA dlhú históriu a Židia ju pomohli premeniť z okrajovej subkultúry na jednu z primárnych zložiek Ameriky.“ [7]

Abrams ďalej píše:

  Podľa Forda sa židovskí pornoherci často vystatujú svojím ,pocitom radosti z toho, že sú anarchistickí, sexuálni sršni bodajúci proti puritánskej beštii‘. Židovské zapojenie sa do porna je podľa tohto argumentu výsledkom atavistickej nenávisti proti kresťanskej autorite: snažia sa oslabiť dominantnú kultúru v Amerike morálnym rozvrátením. (...) Pornografia sa teda stáva spôsobom znečisťovania kresťanskej kultúry a nakoľko preniká do samotného srdca amerického mainstreamu (a je bezpochyby konzumovaná mnohými WASP), jej rozvratný charakter sa stáva ešte silnejším. [8]

Alvin Goldstein, americký židovský pornograf, vydavateľ magazínu Screw sa vyjadril: „Jediný dôvod, prečo sú Židia v pornografii je, že si myslíme, že Kristus smrdí. Katolicizmus smrdí. Neveríme v autoritariánstvo.“ [9]

Pozri tiež

Poznámkový aparát

 1. Napr. Exodus 2:11–13;23:27,28,30; 34:24; Levicitus 20:24; 25:39,44; Deuteronomium 7:1–6; Micheáš 5:7–8. Podrobnejšie pozri Židovský etnocentrizmus.
 2. Shahak, Israel: Jewish History, Jewish Religion. Boulder, Colorado: Pluto Press, 1994. str. 97, 98.
 3. Shahak, Israel: Jewish History, Jewish Religion. Boulder, Colorado: Pluto Press, 1994. str. 97, 98.
 4. TALMUD a Ježiš, rasizmus atď: http://areopag.christ-net.sk/viewtopic.php?t=3703
 5. Shahak, Israel: Jewish History, Jewish Religion. Boulder, Colorado: Pluto Press, 1994. str. 97, 98.
 6. Tamtiež, str. 23, 93.
 7. Abrams, Nathan: Nathan Abrams on Jews in the American porn industry. Jewish Quarterly, Winter 2004, Number 196. Odkaz k 7.6.2008
 8. Tamtiež.
 9. Citované podľa: Abrams, Nathan: Nathan Abrams on Jews in the American porn industry. Jewish Quarterly, Winter 2004, Number 196. Odkaz k 7.6.2008