Národnosocialistické ponímanie Boha

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Postoje k Bohu

Ateizmus
Deizmus
Teizmus
Monoteizmus
Polyteizmus
Panteizmus
Deus otiosus
Národnosocialistické ponímanie Boha

Národný socializmus nie je ateistická ideológia, ale má istú predstavu o Bohu. Vo všeobecnosti národný socializmus neuznáva rozsiahle cirkevné učenia, ale hovorí len o „Bohu“, ktorého stotožňuje s prírodou alebo prírodnými zákonmi. Boh je vnímaný ako prvotná príčina, zdroj, primárny hýbateľ, pričom sa ale bližšie nekonkretizuje. Tento postoj má blízko k deizmu, čiastočne panteizmu.

Nemecký národný socializmus

Adolf Hitler sa o Bohu zmieňuje vo svojom spise Mein Kampf a tiež ho spomína vo viacerých iných vyjadreniach. Hitlerove ponímanie Boha možno charakterizovať tak, že ho vnímal ako akúsi všesilu, prvého hýbateľa či stvoriteľa sveta. Jeho postoj bol blízky deizmu.

O svojom postoji k Bohu sa Hitler vyjadril nasledovne:

  Vieme, že prvok sa skladá z toľkých a toľkých atómových jadier, ale prečo to všetko? Prečo je slnko, prečo hviezdy? V okamihu, keď dospejeme k poslednej otázke, k tomu „Prečo?“, všetko vyústi do predstavy Všemocnej sily. Keď v Linci postavím hvezdáreň, dám na ňu napísať: Nebo oslavuje Večnosť! Je krásne, že človek pre to našiel jeden pojem – Boh! Všesila, tvoriaca svety...
  Vodcov hlavný stan, 28. - 29.12.1941

Takéto ponímanie Boha nie je slepou vierou, ale len filozofickým východiskom, určitým súhrnným pomenovaním toho, čo je za hranicami ľudského poznania a tiež vzdaním úcte veľkoleposti vesmíru. Práve v prírode a prírodných zákonoch sa prejavuje božská tvorivá sila, ako povedal Hitler:

  Myslím, že ten, kto sa pozerá na prírodu otvorenými očami, sa stane tým najnábožnejším človekom; nie v cirkevnom zmysle zbožnosti, ale na spôsob vnútorného sebapoznania. (...) My maximálne poznáme zákony, podľa ktorých sa odohráva život prírody; budeme môcť vo svoj prospech využiť znalosť zákonov prírodných vied; ale to, ako tie zákony fungujú, na to neprídeme. Rozumie sa to samé sebou: naše hľadisko nám nedovoľuje nahliadnuť do iných rovín. Preto vymyslel človek prekrásny pojem Všemohúcnosti, ktorú uctieva ako božstvo. My nechceme vychovávať k ateizmu.
  Vodcov hlavný stan, 11. - 12.7.1941

K Národnosocialistickému ponímaniu Boha sa vyjadril aj Dr. Robert Ley, preseda Nemeckého robotníckeho frontu, v prejave 21. marca 1939:

  Náš Boh je krásnym zákonom stvorenia, ktorého udivujúca jednota všetkých vecí sa manifestuje v krásnych kvetoch, v rastúcich stromoch, v novonarodených deťoch, v tajomstvách matky, v raste nášho ľudu, v práci a jej úspešnom dokončení a tvorivosti, v živote samotnom. Je to radosť, ktorú máme zo všetkého. Aké krásne všetko je. Cítite to rovnako? Som tak rád, že žijem.
  Jeden kňaz sa ma nedávno spýtal: Ale čo večnosť?
  Odpovedal som: Jeden deň v národno-socialistickom Nemecku je pre mňa viac ako celé vaše nebo.

Súčasný národný socializmus

Národnosocialistická stránka Fortis Slovensko uvádza takýto postoj k Bohu:

  Všetko, čo na svete existuje, musí mať svoj pôvod a zdroj – hmota, energia, čas, prírodné zákony... V nekonečnom reťazci príčin a následkov sa dostaneme k bodu, za ktorý sa už nedá ísť. Je jedno, či to nazývame Bohom, Prozreteľnosťou alebo ešte inak. Jedná sa o abstraktnú, nadprirodzenú a nedefinovateľnú entitu.

Národný socializmus netvrdí, že pozná konkrétnu podobu Boha, jeho výzor, charakter alebo podobu. Taktiež nie je naklonený žiadnemu modleniu (v zmysle klaňania sa určitému Bohu a zdôrazňovania vlastnej hriešnosti) ani cirkvi, nemyslí si, že pobožnosťou možno dosiahnuť osobný prospech. Pod „modlitbou“ sa skôr poníma rozjímanie, splynutie s Prírodou a filozofické uvažovanie. David Lane to vyjadril takto:

  Najúprimnejšou formou modlitby je splynutie s Prírodou – nezáleží na hovorenej forme. Choď na osamelé miesto, najlepšie na vrchol kopca alebo hory a za čistej, hviezdami osvetlenej noci, rozjímaj o majestátnosti a poriadku nekonečného makrokozmu a o zložitosti rovnako nekonečného mikrokozmu. Uvedom si, že si na jednej strane len bezvýznamný s ohľadom na veľkosť kozmu a na druhej strane potenciálne cenný, ak sa chápeš ako článok reťaze osudu. Tam začneš rozumieť, ako hrdosť a samostatnosť môže súčasne existovať s rešpektom a úctou. Tam nájdeš harmóniu s Prírodou a s harmóniou príde sila, mier a istota.

Pozrite tiež

Národný socializmus
Základné pojmy
Árijci, Biela rasa, Eugenika
Filozofia
Národný socializmus, Mein Kampf, Národnosocialistické ponímanie Boha, Výroky Adolfa Hitlera
Predstavitelia
Adolf Hitler (tvorca), Heinrich Himmler, David Lane, Vojtech Tuka
Organizácie
NSDAP, SA, SS, The Order
Národnosocialistické štáty
Tretia ríša, Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Nezávislý štát Chorvátsko