Multikulturalizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Obrázok z banneru ministerstva školstva Slovenskej republiky zobrazuje 2 zo 6 detí s nebielymi črtami.

Multikulturalizmus je ideológia presadzujúca, aby spoločnosť pozostávala z rozličných kultúr, národov, etník a rás, z ktorých každá má mať v rámci spoločnosti rovnaké práva. Pri zavádzaní takýchto myšlienok hrali a hrajú významnú úlohu Židia (pozrite Židia a multikulturalizmus).

Pôvod

Marxizmus ako prvý zásadne vyslovil myšlienku rovnosti všetkých ľudí. Napríklad demokracie antického sveta ako Atény či Rímska republika v skutočnosti platili len pre veľmi malý okruh ľudí a o rasovej rovnosti tu nemožno hovoriť (navyše existovalo otrokárstvo). V čase sformovania učenia marxizmu, teda v polovici 19. storočia všetky ostatné smery, vrátane liberalizmu a anarchizmu mali v sebe inherentne zahrnuté videnie rasovej odlišnosti a boli projektované pre bielu rasu (čo vyplýva aj z vyjadrení ich tvorcov). Až marxizmus sa jasne profiloval ako medzirasový. V súčasnosti sa však zástancovia multikulturalizmu k marxizmu obvykle nehlásia.

Biele študentky sú bajonetmi tlačené do násilne desegregovanej školy v Little Rock, Arkansas, september 1957.

Argumenty používané na obhajobu multikulturalizmu

 • Kultúrne obohatenie: podľa tejto koncepcie v kultúrne heterogénnej spoločnosti dochádza k vzájomnému duchovnému obohacovaniu a výsledkom je spoločnosť, ktorá si osvojí tie najlepšie prvky z každej kultúry. Odporcovia multikulturalizmu namietajú, že z empirického hľadiska ide o utópiu: ťažko v praxi nájsť príklad toho, ako čierny emigrant z Afriky kultúrne obohatí európsku civilizáciu. Navyše, rasovo homogénnej spoločnosti nič nebráni prijať pozitívne prvky iných kultúr s tým, že sa vyhne všetkým nevýhodám multikulturalizmu.
 • Spojené štáty americké ako vzor: v USA bieli obyvatelia tvoria len dve tretiny obyvateľstva, mnoho ľudí je rasovo zmiešaných, a predsa ide o štát ako štát s vysokou ekonomickou a životnou úrovňou a tiež politickou mocou. Odporcovia kontrujú najmä dvomi tvrdeniami: 1. emigračná politika USA využívala dlhý čas eugenické princípy, čím načerpala silný intelektuálny element najmä z Európy; 2. ekonomické parametre USA sú pozitívne ovplyvnené udalosťami, ako 2 svetové vojny; hospodárstvu taktiež prospieva slobodný trh, ktorý by bol možný aj mimo multikulturalizmu. USA boli priekopníkmi hospodárstva aj v čase, kedy vládla prísna rasová segregácia. Odporcovia taktiež poukazujú na oblasti s prevažujúcim nebielym obyvateľstvom, ktoré majú od „amerického sna“ ďaleko (napr. Detroit). Odporcovia multikulturalizmu preto hovoria, že je nutné všimnúť si, ktoré skupiny obyvateľstva vo vyspelých multikultúrnych štátoch tvorí rast a ktoré úpadok.
 • Teória „demografickej záplaty“: tento argument sa opiera o to, že podľa demografických štatistík má v najbližších desaťročiach klesať počet európskych obyvateľov v produktívnom veku a naopak stúpať počet ľudí v dôchodkovom veku, čo spôsobí ekonomický kolaps. Príchod imigrantov by mohol tento trend zvrátiť. Takúto argumentáciu často používajú predstavitelia Európskej únie – namiesto prijatia opatrení v populačnej politike Európy plánuje EÚ prijať milióny neeurópskych prisťahovalcov na zvrátenie nepriaznivého demografického vývoja.
 • Vyplnenie ponuky trhu práce: táto teória súvisí s predchádzajúcou a zároveň tvrdí, že pôvodní európski obyvatelia nie sú ochotní niektoré činnosti vykonávať, a preto treba prijímať imigrantov. Jedná sa najmä o nekvalifikované práce a činnosti vnímané ako dehonestujúce. Táto teória plní len úlohu „podporného argumentu“ a zároveň sa de facto opiera o sociálnu nerovnosť rás, na čo s obľubou poukazujú jej kritici. Podľa odporcov multikulturalizmu je problém neochoty vykonávať isté povolania zanedbateľný a aj slobodný trh si ho dokáže sám vyriešiť, napríklad reguláciou miezd (pozrite tiež Eugenika – problémy vysokointeligentnej spoločnosti).

Kritika multikulturalizmu

Odporcovia multikulturalizmu tvrdia, že multikulturalizmus sprevádzajú mnohé nevýhody. Medzi najčastejšie námietky patrí:

 • Nerešpektovanie verejnej mienky: multikulturalizmus bol zavedený zhora, bez súhlasu alebo odobrenia občanov, teda nedemokraticky. Hoci mnohé prieskumy verejnej mienky ukázali, že ľudia preferujú homogénne krajiny.[1] Takýto postoj však často býva označený za rasistický.
 • Hrozba rozporov: etnická nehomogenita spôsobená multikulturalizmom môže zapríčiniť stratu stability spoločnosti, jej rozklad, rozpad na rozličné skupiny s odlišnými záujmami. Do budúcnosti hrozí riziko občianskych vojen a odtŕhania častí krajín. Ako príklad sa uvádza Kosovo, ktoré bolo pôvodne čisto srbskou oblasťou, no postupnými migračnými vlnami sa stali menšinou. Niektorí odporcovia multikulturalizmu sa obávajú, že takýto môže byť pravdepodobný budúci vývoj všetkých multikultúrnych (multirasových) krajín.[2]
 • Strata vlády: obrovský etnický nárast nebielych prisťahovalcov, v kombinácii s početným poklesom bielych a systémom liberálnej demokracie môže spôsobiť, že domáce obyvateľstvo stratí vládu nad svojimi krajinami (početnejší nebieli ich jednoducho prehlasujú).
 • Šírenie rôznych chorôb, ktorých nositeľmi sú najmä jedinci negroidnej rasy (najznámejšie AIDS). Ako typický prípad sa poukazuje na Simona Mola, kamerunského prisťahovalca, ktorý nakazil desiatky Poliek vírusom HIV.
 • Strata jedinečnosti: rasové miešanie likviduje jedinečnú identitu národa a rasy. David Lane napríklad povedal:
   „Ľudia, ktorí dovolia inej rase žiť spoločne s nimi, zaniknú, pretože nevyhnutným výsledkom rasovej integrácie je kríženie rás medzi sebou, ktoré ničí jedinečnosť a exkluzivitu rasy. (...) Nie je konštruktívne nenávidieť ostatné rasy, alebo dokonca zmiešané rasy. No separácia je podmienkou zachovania rasy vlastnej.“
 • Nezlučiteľnosť rozličných videní sveta: tento argument sa zakladá na tom, že spoločnosť je komplexný systém s vlastnou identitou, hodnotami, kultúrou, tradíciou, atď. Hodnoty rozdielnych civilizácií: napríklad európskej a islamskej sú nezlučiteľné. Právny systém spoločnosti však nemôže obsiahnuť protichodné hodnoty. Preto spolužitie takto odlišných kultúr bude nutne diskrimináciou, keďže nebudú môcť svoje práva uplatňovať obe súčasne.

Multikulturalizmus a Slovensko

Situácia multikulturalizmu na Slovensku je silne špecifická.

 • Slovenské obyvateľstvo je približne z 90 % biele, až na výraznú približne 8 až 10 % menšinu Rómov, ktorá nesie skôr znaky negroidnej rasy.
 • Okrem toho na Slovensku žije silná, približne 10 % menšina hlásiaca sa k maďarskej národnosti, kde jazykový rozdiel umocnený mnohými inými faktormi spôsobuje neustále napätie s majoritnou spoločnosťou, najmä na politickej úrovni.
 • Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť nebadať na Slovensku jav, kedy by isté povolania nebola vôľa vykonávať (neuplatňuje sa argument vyplnenia ponuky trhu práce).
 • Slovensko je pre väčšinu prisťahovalcov tranzitnou krajinou.
 • Azylová politika je v porovnaní s inými štátmi stále dosť prísna, aj keď je stále silnejší tlak na jej zmiernenie, čo sa aj prejavuje v praxi (napr. kritika medzinárodných organizácií). Ročne je pozitívne vybavených len zopár žiadostí o azyl z niekoľko tisíc.
 • Najmä po vstupe do Európskej únie však najmä vo väčších mestách, špeciálne v hlavnom meste Bratislava, badať neustály nárast čiernych a žltých obyvateľov. Vzhľadom na ich nízky počet však nedochádza k rozporom s majoritou (ako napr. rasové nepokoje v Paríži), a aj preto ich obyvateľstvo relatívne akceptuje a prijíma. Zároveň, vzhľadom na skutočnosť, že v prípade čiernych na Slovensku ide často o študentov, v podstate prezentujú elitu čiernej rasy.
 • Na Slovensku dochádza k javom, ktoré sú charakteristické pre rané štádiá multikulturalizmu, napr. nárast medzirasových vzťahov; nárast obyvateľov neeurópskeho pôvodu; narastajúci počet rómskeho etnika a snaha o vytvorenie relevantnej politickej reprezentácie; nízka natalita Slovákov; vytváranie silného ekonomického zázemia v podobe stredného podnikania zo strany moslimov; snaha o vytvorenie moslimskej cirkvi na Slovensku (zatiaľ zamietnutá prísnejším zákonom o cirkvách a náboženských spoločnostiach).

Pozrite tiež

Externé odkazy

Ľudské rasy
Základné pojmy
Rasa, Biela rasa, Žltá rasa, Čierna rasa, Rasové miešanie
Rasa a spoločnosť
Rasa a inteligencia
Rasa a kriminalita
Rasa a civilizácia
Biely útek
Zoznam multikultúrnych nepokojov
Politika a filozofia
Multikulturalizmus, Židia a multikulturalizmus, Biely nacionalizmus, Národný socializmus, One-drop rule
Zoznam všetkých článkov